DISPOZIŢIA nr. 308/22.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în ședință ordinară, pe data de 29.04.2021, ora 14:00
DISPOZIŢIA nr. 308/22.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în ședință ordinară, pe data de 29.04.2021, ora 14:00

Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile H.G. nr. 432 din 8 aprilie  2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 29.04.2021 ora 14:00. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției www.primariasm.ro.

Art. 3. Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituției Prefectului – Judeţul Satu Mare.

Primar,
Kereskényi Gábor


Contrasemnat,
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar


ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 308/22.04.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

                       
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 25.03.2021

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 08.04.2021

3. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 16.04.2021

4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.04.2021

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna mai 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2022

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 217/2020 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale a Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2020.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
 Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției municipiului Satu Mare
 Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 din H.C.L nr. 77/04.04.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -  Aleea Milcov bloc T2  Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale  Satu Mare – Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului nr. 18  Satu Mare”„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare”„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -  Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre   privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. I 2021
 Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului  de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei nr.4 a H.C.L. Satu Mare nr. 313/21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie „ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 al H.C.L. Satu Mare nr. 54/25.02.2021 privind propunerea de schimbare temporară a destinației unor imobile în care funcționează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 pe raza municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Băltățescu Mihai Cristinel a locuinței situate în municipiul Satu Mare B-dul Cloșca nr.72-74, bl.A, ap.33
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană Satu Mare a spațiului  cu destinație de bibliotecă, situat în municipiul Satu Mare str. Brândușa nr.17
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

21. Proiect de hotărâre privind predarea către Apaserv S.A. Satu Mare a terenului în suprafață de 2.216 mp. înscris în CF nr. 180532 Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren înscris   în CF.nr. 184215 Satu Mare, situat în Satu Mare , str. Unirii nr.69 ( fostă str. Drăganilor nr.82)
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.2 al H.C.L. Satu Mare nr. 147/27.06.2019 privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română Sf. Andrei, a unui teren, în suprafață de 3752 mp, situat în  Satu Mare, B-dul Lucian Blaga
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

24. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru analiza și evaluarea stadiului de realizare a contractului de concesionare a Zonei de Agrement Someș
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

25. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Clubului Sportiv ADEP Satu Mare, prin H.C.L. Satu Mare nr. 62/28.03.2013
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

26. Proiect  de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 110/25.06.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire  a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor terenuri  situate în Zona Industrială Sud a Municipiului Satu Mare, către BODESCU EXPORT IMPORT SRL
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

28. Diverse-Informări consiliul local

 

Primar,
Kereskényi Gábor

Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

Red/dact/4 ex.
Mariana Husar

 

 
Politica de Cookie