Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 25.02.2021
Dispoziția nr.116/18.02.2021privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în ședință ordinară, pe data de 25.02.2021, ora 14:00


             ROMÂNIA
             JUDEŢUL SATU MARE
             MUNICIPIUL SATU MARE
            PRIMARUL MUNICIPIULUI

DISPOZIŢIA Nr.116/18.02.2021
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
 în ședință ordinară, pe data de 25.02.2021, ora 14:00


           Primarul Municipiului Satu Mare, 
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G.nr.35/10.02.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,


DISPUNE:

Art.1. Se convoacă ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe data de 25.02.2021 ora 14:00. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției www.primariasm.ro.

Art.3. Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituției Prefectului – Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor
                                                          
                        
                                                                                                         Contrasemnat,
                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                    Mihaela Maria Racolța 

Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar


ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI  Nr. 116/18.02.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI:


1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 28.01.2021

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Satu Mare pentru luna martie 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în municipiul Satu Mare, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local al municipiului Satu Mare pentru anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea denumirii creșelor situate în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr. 2 și str. Wolfenbuttel nr. 8-10, din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creșe în Sistem Public
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor în 
municipiul Satu Mare în anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre  pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare în vederea dobândirii calității de administrator de condominii
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire corp clădire Școala Gimnaziala Rákóczi Ferenc - Construire clădire multifuncțională P-P+M”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr.3 , Anexei nr. 4 si Anexei nr. 5  la H.C.L. Satu Mare nr. 77/04.04.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -  Aleea Milcov bloc T2  Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului nr. 18  Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -  Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare în anul 2021 a pajistilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și vânzare a unei cantități de 2680 mc masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și vânzare a unei cantități de 1108 mc  masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale P-P+M-P+1” amplasament: Satu Mare str. Dara
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A.,  asupra unui teren din municipiul Satu Mare, situat în Parcul UFO
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Gavrilescu Dan Claudiu  a locuinței situată în municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap.37
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Petrovan Katalin Jolan a locuinţei situată în municipiul  Satu Mare,  B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap. 3
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului, teren cu construcții, înscris în CF nr. 179076 Satu Mare cu nr. cadastral 179076
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 935 mp, situat în municipiul  Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 21/C
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului  Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare temporară a destinației  unor imobile în care funcționează  centrele de vaccinare împotriva COVID-19 pe raza municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil teren în suprafață de 264 mp situat în Satu Mare str. Izvorului
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare a votului secret pentru perioada mandatului 2020-2024
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Diverse-Informări consiliul local


Primar,
Kereskényi Gábor


                                                                                                                Întocmit
                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                  Mihaela Maria Racolța

Red/dact/4 exemplare
  Mariana Husar
 

 
Politica de Cookie