SERVICIUL FOND FUNCIAR ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, parter, cam.10
TELEFON:0261/807548; 807549
E-mail: agricol@primariasm.ro
Şef serviciu: Ziman Doina

ATRIBUŢII

1. Înregistrarea, completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole pe suport de hârtie şi electronic;
2. Furnizarea periodică ( lunar, trimestrial, anual) a datelor statistice solicitate din registrele agricole de Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Direcţia Generală pentru Agricultură;
3. Verificarea pe teren a corectitudinii datelor declarate de către contribuabili în Registrul Agricol;
4. întocmirea şi eliberarea adeverinţelor pe baza datelor din Registrul Agricol, solicitate de către cetăţeni necesare în diferite domenii (fiscal, agrar, al protecţiei sociale, edilitar- urbanistic, Casa de Sănătate, A.P.I.A, şcolar, şi alte asemenea) ;
5. furnizarea de date din Registrul Agricol la solicitarea instanţelor de judecată;
6. întocmirea și eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor agricole pe piaţă;
7. verificarea şi vizarea pentru conformitate a declaraţiilor contribuabililor depuse la DITL în vederea calculării impozitului pe teren.
8. asigurarea consultanţei privind modul de aplicare a legilor fondului funciar;
9. evidenţierea şi eliberarea titlurilor de proprietate în baza legilor fondului funciar;
10. promovarea în instanţă a acţiunilor de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite;
11. verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special;
12. asigurarea întreţinerii, fertilizării şi bunei utilizări a suprafeţelor de păşune;
13. sprijinirea acţiunilor sanitar veterinare pe teritoriul municipiului Satu Mare;
14. verificarea, prelucrarea documentelor depuse pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan cu procedurile ce decurg din aplicarea Legii nr.17/2014;
15. pregătirea întregii documentații privind arhivarea dosarelor;
16. asigurarea asistenţei de specialitate compartimentelor din instituţie, la solicitarea acestora, privind datele din compartimentul nostru;
17. asigurarea unor răspunsuri într-un timp scurt la solicitările cetăţenilor;
18. urmărirea prestărilor de serviciu a ocoalelor silvice, participarea la efectuarea inspecţiilor în teritoriu, privind pădurile municipiului;
19. asigurarea elaborării raportului de specialitate aferent proiectelor de hotărâri iniţiate de primar, în domeniu propriu de activitate;
20. activităţi în domeniul resurselor umane - programarea concediilor de odihnă, de actualizare, completare, modificare a fişelor posturilor, modificare a structurii funcţiilor publice din cadrul comportamentului, propuneri privind managementului salariaţiilor, etc..

Legislație specifică:

 • O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2020-2025,    
 • O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Normele metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 33/2002 privind unele măsuri de reglementare eliberării certificatelor și adeverințelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, și a Ordinului nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
 • Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 62 din 9 martie 2018,privind combaterea buruienii ambrosia, cu modificările și completările ulterioare.

Funcţionari angajaţi

 • Sprintean Aristina -consilier
 • Sarca Laura - consilier
 • Osan Berinde Ramona - consilier
 • Makray Stefania - consilier
 • Gârdan Narcisa - inspector
 • Balaj Marius - consilier
 • Redica Marius - referent de specialitate
 • Mariș Crinuța Daniela - consilier
 
Politica de Cookie