SERVICIUL JURIDIC
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, et.2, cam.29
TELEFON: 0261/807542; 807543; 807545
E-mail: juridic@primariasm.ro
Șef serviciu: Mustea Bianca

Atribuţii specifice:

 • reprezentarea intereselor legitime ale autorităţii administraţiei publice locale în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, în raporturile acesteia cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii;
 • formularea de acţiuni în instanţă, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, alte înscrisuri, motive de apel, motive de recurs şi alte căi de atac, în cazurile în care se impun. Litigiile pe care le gestionează serviciul juridic prin pregătirea actelor procedurale necesare asigurării apărării precum şi susţinerea acestora în instanţă sunt toate litigiile în care municipalitatea este parte, fie ca reclamant, fie ca pârât, şi au ca obiect orice fel de acţiuni civile, comerciale, sau penale, amenzile aplicate prin procese-verbale de contravenţie întocmite în temeiul Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată, sau altor acte normative, după caz;
 • analizarea oportunităţii şi legalităţii exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în dosare şi, în cazul în care se impune, exercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau întocmirea unor referate motivate, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, care urmează a fi aprobate de Primarul municipiului Satu Mare;
 • analizarea oportunităţii şi legalităţii formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de direcţiile/serviciile/birourile din cadrul Aparatului de specialitate alPrimarului şi al serviciilor publice, la care sunt anexate toate scriptele necesare;
 • asigurarea consultanţei juridice a compartimentelor din cadrul instituţiei în elaborarea contractelor, proiectelor de hotărâri, dispoziţiilor Primarului municipiului Satu Mare şi a altor acte cu caracter juridic;
 • întocmirea, avizarea şi înaintarea documentaţiilor pentru atribuirea în folosinţă, prin dispoziţia Primarului, a terenurilor aferente apartamentelor, pe durata existenţei construcţiei, în baza Decretului Lege nr 61/1990;
 • analizarea cererilor şi a documentaţiilor depuse de petenţi prin care se solicită atribuirea de teren în proprietate, prin Ordinul Prefectului, şi în funcţie de încadrarea acestora în textul de lege, întocmirea de propuneri de atribuire de teren în temeiul Legii nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, ce se înaintează Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare în vederea emiterii Ordinului Prefectului, sau întocmirea de propuneri de neatribuire;
 • iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor băneşti reprezentând creanţe provenite ca urmare a dispoziţiilor instanţelor judecătoreşti, ieşiri din indiviziune, cheltuieli de judecată, sultă, datorate de către debitorii municipiului Satu Mare;
 • investirea cu formulă executorie şi urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în care a asigurat apărarea municipiului, care ţin de competenţa serviciului, precum şi înaintarea către compartimentele în ale căror atribuţii intrăobiectul litigiului în vederea urmăririi executării hotărârilor judecătoreşti
 • înaintarea către Serviciul Buget a cererilor unor persoane fizice/ juridice de achitare a cheltuielilor de judecată/a altor sume izvorând din hotărâri judecătoreşti;
 • soluţionarea, dupăfurnizarea datelor necesare de către compartimentele de specialitate, a plângerilor prealabile formulate înbaza Legii nr 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • înregistrarea, evidenţa, prelucrarea în cadrul comisiei speciale şi întocmirea dispoziţiilor Primarului de soluţionare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001;
 • soluţionarea dosarelor de notificare restituite de Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare sau/şi de Autoritatea Naţionalăde Restituire a Proprietăţilor;
 • întocmirea situaţiilor lunare privind aplicarea Legii nr. 10/2001 învederea comunicării Instituţiei Prefectului;
 • eliberarea de adeverinţe privind imobilele revendicate;
 • eliberarea de adeverinţe de salarizare (vechime în muncă) care atestăvechimea în muncăîn baza statelor de platăaflate în arhiva instituţiei;
 • elaborarea Nomenclatorului arhivistic;
 • eliberarea de copii dupădocumentele aflate în fondul arhivistic al Primăriei municipiului Satu Mare;
 • preluare unităţilor arhivistice în vederea arhivării; coordonarea activităţii de arhivare actelor instituţiei;
 • iniţierea sau participarea la convocări la conciliere formulate de societăţi de asigurări, cabinete avocaţi sau persoane juridice;
 • întocmirea delegaţiilor de reprezentare a municipiului Satu Mare, precum şi prezentarea în faţa notarului public pentru semnarea actelor autentice de acceptare donaţie, alipiri, dezlipiri ş.a.;
 • efectuarea procedurii de afisare a citaţiilor, hotărârilor judecătoreşti;
 • întocmirea răspunsurilor la adresele/sesizările/petiţiile adresate Serviciului Control Legalitate Acte şi Contencios;
 • colaborarea şi susţinerea acţiunilor în instanţăîmpreunăcu avocaţii angajaţi de autoritatea localăpentru apărarea în faţa instanţelor de judecatăîn cazurile care impun aceasta, ale acţiunilor altor instituţii sau persoane fizice sau juridice în care sunt reprezentate şi interesele autorităţii locale;
 • urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în care a asigurat apărarea municipiului prin înaintarea acestora către compartimentele de specialitate competente;
 • participarea în comisiile de concurs, comisiile de licitaţii, etc.
 • primirea materialelor pentru şedinţele de consiliu în format electronic şi pe suport de hârtie şi distribuirea acestora consilierilor; întocmirea procesului verbal, minutei şedinţei consiliului, redactarea hotărârilor, comunicarea şi afişarea hotărârilor, dupăcaz;
 • activităţi de secretariat la Cabinetul Secretarului, pânăla constituirea şi ocuparea de posturi din aparatul propriu al consiliului
 • primirea materialelor pentru şedinţele de consiliu în format electronic şi pe suport de hârtie şi distribuirea acestora consilierilor; întocmirea procesului verbal, minutei şedinţei consiliului, redactarea hotărârilor, comunicarea şi afişarea hotărârilor, dupăcaz; pânăla constituirea şi ocuparea de posturi din aparatul propriu al consiliului
 • redactarea răspunsurilor la cereri adresate consiliului local conform celor consemnate de comisiile de specialitate ale consiliului în rapoarte; pânăla constituirea şi ocuparea de posturi din aparatul propriu al consiliului
 • asigurăactivitatea de preluare, arhivare, publicare şi comunicare a declaraţiilor de avere şi de interese pentru funcţiile de demnitate publicăalese; pânăla constituirea şi ocuparea de posturi din aparatul propriu al consiliului;
 • întocmirea de proiecte de hotărâri, rapoarte de specialitate, expuneri de motive în cazul în care ţin de competenţa serviciului sau sunt în discuţie aspecte juridice.

 

Compartiment juridic, contencios

Consilier juridic: Mustea Bianca

Consilier juridic: Donuțiu Ciprian

Consilier juridic: Chiorean Tudor Sabin

 

Compartiment Contracte Administrative, Arhivă

Consilier juridic: Mihali Monika

Consilier: Grebur Tibor Janos

Consilier: Niste Ramona Eugenia

 
Politica de Cookie