SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, parter, cam.16
TELEFON: 0261/ 807561; 807530
E-mail: resurseumane@primariasm.ro
Şef serviciu: Ciulean Oana

ATRIBUŢII

 • Raspunde de intocmirea organigramei, statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, verifica modul de intocmire si respectare a prevederilor legale in acest domeniu,
 • Raspunde de intocmirea organigramei, statului de functii pentru serviciile publice subordonate Consilului local Satu Mare.
 • Elaboreaza in colaborare cu sefii celorlalte compartimente ale aparatului de specialitate, regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
 • Asigura gestiunea functiilor publice si a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare si serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare,
 • Raspunde de completarea si pastrarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, intocmirea, completarea si pastrarea carnetelor de munca ale personalului,
 • Raspunde potrivit legii de pregatirea documentatiei privind desfasurarea concursurilor organizate in vederea ocuparii functiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare si asigura consultanta in acest domeniu serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare,
 • Raspunde potrivit legii de pregatirea documentatiei privind desfasurarea concursurilor, examenelor privind avansarea in trepte de salarizare superioara a salariatilor, promovare in grade, functii publice superioare a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare,
 • Raspunde potrivit legii de intocmirea actelor privind incadrarea, transferarea, delegarea, detasarea, incetarea, etc a raporturilor de serviciu pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, respectiv SPCLEP si Serviciul public de interes local specializat Politia Comunitara Satu Mare,
 • Urmareste intocmirea de catre sefii de compartimente a fiselor de apreciere anuala si acordarea calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,
 • Intocmeste Planul anual de perfectionare a personalului, bugetul de venituri si cheltuieli, elaboreaza contractele incheiate de institutie cu salariatii care urmeaza cursuri de perfectionare pe o perioada mai mare de 90 de zile,
 • Intocmeste anual Planul de ocupare a functiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare si serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, le transmite spre avizare ANFP Bucuresti, le supune spre aprobare Consiliului local Satu Mare si urmareste modul de respectare a acestero,
 • La sfirsitul fiecarui an intocmeste impreuna cu sefii de compartimente graficul privind programarea concediilor de odihna, urmareste modul de efectuare a acestuia, tine evidenta concediilor suplimentare si fara plata,
 • Intocmeste potrivit legii dosarele de pensionare pentru limita de virsta si invaliditate si raspunde de depunerea lor in termen la organele de specialitate,
 • Colaboreaza cu ANFP pentru realizarea atributiilor privind organizarea, salarizarea, resursele umane si perfectionarea salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,
 • Constituirea comisiilor de disciplina si paritara la nivel de institutie, modificarea si comunicarea acestora salariatilor,si afisarea la avizier,
 • Elaboreaza Regulamentul de ordine interioara, completarea acestuia si aducerea la cunostinta salariatilor, afisare la avizier,
 • Impreuna cu seful de compartiment elaboreaza si coordoneaza activitatea functionarilor publici debutanti pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare in propunere de definitivare sau nu in functia publica.
 • Constituirea fondului de premiere individuaa a functionarilor publici si a personalului contractual,
 • Intocmeste rapoarte statistice privind activitatea de salarizare si personal,
 • Elibereaza in conditiile legii, adeverinte de salarizare, copii Carnete de munca la solicitarea salariatilor,
 • Intocmeste rapoarte de specialitate la Proiectele de hotariri in domeniul resurselor umane initiate de primar,
 • Conduce registrul cu evidenta declaratiilor de avere, interese ale functionarilor publici,
 • Asigura respectarea regulamentelor interne
 • Alte sarcini incredintate de primar si viceprimari.

Legislație specifică:

 • Constituția României
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modifcările și completările ulterior
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 • H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 286 /2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr 158/2005, privind concediile și îndemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin nr. 1.931/1.615/598/2018, pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1.942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, 
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Ordinul nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;
 • Ordin nr. 2169/2018 din 26 septembrie 2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice; 
 • H.G nr. 905/2017 registrul general de evidență a salariaților;
 • Legea  nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • Legea nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Hotărârea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 
 •   Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice şi SR EN ISO 9001.2015;
 • Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare; 
 • Planul de integritate la nivelul UAT Municipiul Satu Mare pentru SNA 2016/2020, aprobat prin dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare
 • Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiilor de interes public;
 • Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
   

Funcţionari angajaţi

 • Buzec Lucia - consilier
 • Timaru Dana - consilier
 • Ulici Renata - consilier juridic
 • Tămăşan Raluca - consilier
 
Politica de Cookie