×
Szervezeti felépítés és hatáskörök
A Lakosságnyilvántartó Hivatal hatásköre

În temeiul  O.G nr. 84/2001  privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare, H.G nr. 1.375 din 4 octombrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, angajații din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic desfășoară următoarele activități:

 • actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare si adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială (Municipiul Satu Mare și un număr de 9 comune arondate: Agriș, Bârsău, Botiz, Doba, Dorolț, Lazuri, Micula, Odoreu, Vetiș);
 • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţa a Persoanelor;
 • utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţiile şi instituţiie publice centrale, judeţene, locale, agenţi economici şi către cetăţeni;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 • primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de identitate provizorii și a vizelor de reședință, pe care după actualizarea SNIEP, efectuarea demersurilor prevăzute de lege, respectiv tipărirea în cazul CI de către BJABDEP Satu Mare,  le eliberează solicitanţilor;
 • ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.G.E.P. Satu Mare situaţiile privind principalii indicatori ai activităţii de evidenta a persoanelor;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.G.E.P. Satu Mare situaţia privind punerea în legalitate a persoanelor de etnie romă;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.G.E.P. Satu Mare situaţia privind rebuturile rezultate din activitatea specfică de operare/prelucrare date personale în vederea producerii CI;
 •  intocmeşte şi transmite trimestrial la B.J.A.B.D.E.P.  Satu Mare situaţia privind rebuturile rezultate din activitatea specfică de operare/prelucrare date personale în vederea producerii CI;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.E.B.A.B.D.- Biroul Schengen și Relații Internaționale situaţia stergerile din SINS;
 • se deplasează cu camera mobilă la persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare/de ocrotire și protecție socială, respectiv la persoanele aflate în arest sau în custodia Penitenciarului Satu Mare, în vederea punerii în legalitate pe linie de evidență a persoanelor;
 • completează formularele E 401/certificarea stării civile;
 • acordarea avizului de alocare CNP, conform art 132 alin. (1) din H.G. 64/2011;
 
Cookie