×
informații generale
ORGANIZAREA D.I.T.L.
ORGANIZAREA D.I.T.L.

Directia Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare îşi desfășoara activitatea la două adrese :

1. Sediul Central  este situat în Piața Romană, parter bl.d8 și are două corpuri de clădire : 

Corpul A, care este şi corpul principal, funcţionează cu un nr. de 10 birouri plus patru casierii.
Corpul B are în componenţă 2 birouri: Biroul de Executare Silită şi Biroul pentru Evidenţa Veniturilor.


2. Punctul de lucru din incinta Centrului Comercial ,,SOMEȘUL", etajul IV – unde funcționeaza compartimentul impozite auto și două casierii .

Structura organizatorică: structura birourilor din cadru DITL a fost stabilită în aşa fel încât să răspundă cerinţelor legislaţiei din sfera gestionării impozitelor şi taxelor locale, respectiv, pentru a deservi, în condiţii optime, contribuabilii persoane fizice sau juridice.

Director executiv: Tincu Vasile-Claudiu

  • Contact e-mail: vasile.tincu@primariasm.ro
  • Coordonează întreaga activitate a direcţiei, reprezintă D.I.T.L. în relaţiile cu terţii, fiind subordonat direct primarului.
  • Are program de audienţe în fiecare zi de miercuri de la ora 10 la ora 13.

Serviciul Impunere, Constatare, Control

  • Şef serviciu : Crișan Sorin
  • Contact e-mail: sorin.crisan@primariasm.ro
  • Coordonează şi supraveghează activitatea inspectorilor de la impunere persoane fizice şi juridice.
  • Are program de audienţe în fiecare zi de joi de la ora 10 la ora 13.

• Compartimentul persoane juridice: e-mail : impunere.pj@primariasm.ro
Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment se ocupă cu impunerea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele juridice. Aici persoanele juridice pot să depună declaraţiile de impunere, precum şi declaraţiile rectificative ori de câte ori îşi modifică baza impozabilă în cursul anului fiscal. Întregul personal din acest compartiment, participă pe parcursul anului la efectuarea verificării declaraţiilor de impunere depuse, respectiv în acţiuni de inspecții fiscale, pentru stabilirea corectă a bazei impozabile şi declararea în termenele legale a impozitelor şi taxelor datorate de contribuabilii persoane juridice cu bunuri impozabile pe raza municipiului Satu Mare. Având în vedere că activitatea personalului din acest serviciu se desfășoară în principal la sediile contribuabiliilor supuși inspecțiilor fiscale, activitatea de preluare a solicitărilor dupa ora 10 , se efectuează în timpul săptămânii prin rotație de către echipele de inspectori .
 
• Compartimentul persoane fizice: email : impunere.pf@primariasm.ro 
Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment este la dispoziţia contribuabililor persoane fizice care doresc să-şi declare bunurile impozabile( clădiri, teren ). Tot aici, contribuabilii pot să-şi depună cereri (însoţite de documente justificative) pentru acordarea unor facilităţi fiscale, dacă se încadrează în prevederile legale de scutire sau reducere a impozitelor şi taxelor locale. Pentru completarea evidenţei fiscale a DITL, personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment, efectuează în mod sistematic, verificări ale declaraţiilor persoanelor fizice, în teren, prin inspecții fiscale, pentru stabilirea eventualelor diferenţe faţă de valorile declarate de contribuabilii persoane fizice, ce deţin proprietăţi pe raza municipiului Satu Mare, şi corectarea acestora, când este cazul, pentru ca plătitorii de impozite şi taxe să poată achita la timp şi în cuantumul legal, creanţele fiscale datorate bugetului local. Având în vedere ca personalul din acest serviciu își desfășoară activitatea în principal pe teren, unde se verifică neconcordanțele între declarațiile depuse de contribuabili și situația reală , în zonele cuprinse în programele de control lunare , activitatea de preluare a solicitărilor după ora 10 , se efectuează în timpul săptămânii prin rotație de către echipele de inspectori .
 
• Compartimentul evidența mijloace de transport: e-mail : auto.ditl@primariasm.ro
Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment este la dispoziţia contribuabililor persoane fizice și juridice care doresc să-şi declare bunurile impozabile de natura mijloacelor de transport, sau să solicite certificate de atestare fiscală sau vize pe contractele de înstrăinare/dobândire mijloace de transport.

Serviciul Evidenţa Veniturilor, Urmărire şi Executare Silită: Şef serviciu:Dan Mirel-Cristian

Coordonează şi supraveghează activitatea personalului de specialitate din cadrul Compartimentului Venituri, Compartimentului Executare Silită și Compartimentului Amenzi.
Are program de audienţe în fiecare zi de marţi de la ora 10 la ora 13.

• Compartimentul Venituri: e-mail: venituri@primariasm.ro

Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment are rolul de a realiza în condiții optime procesul de încasare al impozitelor și taxelor locale efectuate prin plăți în numerar  și cu cardul bancar prin ghișeele proprii de la contribuabili persoane fizice și juridice, procesul de descărcare și evidențiere a plăților efectuate de contribuabili  prin decontare bancară sau prin mijloacele de plată electronice  Ghiseul.ro, Global pay. Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment stă la dispoziția contribuabililor persoane fizice sau juridice în vederea efectuării, în condițiile prevăzute de lege a restituirilor de sume către contribuabili și a  compensărilor de sume între conturile de venit, în baza cererilor depuse;

• Compartimentul Executare Silită

  • Contact email executare silită persoane fizice:executare.pf@primariasm.ro,
  • Contact email executare silită persoane juridice: executare.pj@primariasm.ro,

Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment se ocupă cu aplicarea procedurilor specifice de executare silită prevăzute de actele normative în vigoare pentru recuperarea creanțelor fiscale neachiate la termenul de scadență. Aici persoanele fizice si persoanele juridice pot cere informații despre natura restanțelor, pot solicita clarificarea situației acestora și pot solicita adrese de ridicare a popririi, în cazul în care si-au achitat creanțele restante. Având în vedere că personalul din acest serviciu își desfășoară activitatea și pe teren,  activitatea de preluare a solicitărilor după ora 10, se efectuează în timpul săptămânii prin rotație de către inspectori.

• Compartimentul Amenzi: e-mail : amenzi@primariasm.ro
Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment are rolul de a prelucra și de a ține evidența amenzilor primite în debit,  neachitate la termenele de plată scadente, de la persoane fizice și juridice și  de a aplica procedurile specifice de executare silită pentru încasarea acestora. Tot aici, contribuabilii pot să-şi depună cereri (însoţite de documente justificative) pentru restituirea amenzilor câștigate în Instanță sau achitate eronat.
 

 
Politica de Cookie