×
INFORMAȚII PENTRU PERSOANELE JURIDICE
Impozitul pe clădiri

Documentele necesare pentru declarare :

    Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice - (formular tip)  -  Model ITL - 002/2016 
    Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință
    Autorizatia de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii
    Planurile / schițele cadastrale – copie/original
    Extras CF
    Orice document din care reiese destinația clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, și orice alte documente justificative în care se precizează suprafața alocată pentru desfășurarea activității economice
    Procesul verbal de receptie finală ,din care reiese valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior anului de referință
    Actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior anului de referință; din care reiese valoarea clădirii. În cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv
    Certificatul de înmatriculare al societății ,în cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate – original si copie
    Contract de leasing financiar - în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui astfel de contract 

Documentele vor fi prezentate în original şi copie ,,conformă cu originalul”

Formularele tip sunt puse la dispoziţia contribuabilului în mod gratuit la sediul D.I.T.L. sau pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Satu Mare click aici.
 

 
Politica de Cookie