×
ACTIVITATEA D.I.T.L.
SERVICIUL EVIDENŢA VENITURILOR URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ

 

ADRESA: P-ţa Romană, Bloc D8 parter
Tel : 0261-768.209, Fax: 0261-770.149

e-mail: ditl@primariasm.ro

Şef serviciu : Dan Mirel
Contact e-mail: dan.mirel@primariasm.ro

   

Activitățile specifice Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare silită sunt : încasarea  impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul local al municipiului Satu Mare, evidențierea veniturilor bugetului local, colectarea impozitelor și taxelor locale neachitate la termenele de plată scadente, prin executare silită, respectiv întocmirea sesizării penale în cazul descoperirii elementelor care pot constitui infracțiuni.

Prin natura activității realizate și prin evidențierea fiscală corectă a veniturilor la bugetul local acest serviciu are o contribuție majoră în stabilirea prognozei anuale a veniturilor bugetului local.

Realizarea  procesului de încasare al impozitelor și taxelor locale efectuate prin plăți în numerar  și cu cardul bancar prin ghișeele proprii de la contribuabili persoane fizice și juridice, descărcarea și evidențierea plăților efectuate de contribuabili  prin decontare bancară sau prin mijloacele de plată electronice  Ghiseul.ro, Global pay reprezintă una dintre atribuțiunile serviciului.

Printre activitățile principale ale acestui serviciu se numără și identificarea contribuabililor rău platnici, aplicarea procedurilor de executare silită prevăzute de actele normative în vigoare pentru recuperarea creanțelor fiscale neachiate la termenul de scadență. În cazul depășirii termenelor de plată se trece la înființarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane fizice și juridice, întocmirea de procese verbale de sechestru asupra bunurilor mobile și imobile ale contribuabililor persoane fizice si juridice și/sau valorificarea bunurilor prin licitație.

De asemenea, în cadrul compartimentului amenzi se ține evidența amenzilor și se prelucrează amenzile primite în debit,  neachitate la termenele de plată scadente, de la persoane fizice și juridice și  se aplică procedurile de executare silită prevăzute de actele normative în vigoare pentru încasarea acestora.

 Printre alte activități desfășurate de acest serviciu mai putem enumera :

 • întocmirea situațiilor centralizatoare și comparative privind încasările, debitele de încasat și a procentelor de încasare  din  impozitele și taxele locale;
 • efectuarea restituirilor de sume către contribuabili;
 • efectuarea, în condițiile prevăzute de lege, a  compensărilor de sume între conturile de venit;
 • efectuarea procedurilor pentru stabilirea stării de insolvabilitate a debitorilor;
 • radierea debitelor  restante pentru care s-a deschis procedura executării silite în cazul în care contribuabilul prezintă acte justificative care autentifică înstrăinarea bunului pentru care au fost emise actele de începere a executarii silite;
 • efectuarea deplasărilor pe teren, la domiciliul contribuabililor, în vederea clarificării situației fiscale și ducerii la îndeplinire a comunicării actelor de procedură;
 • soluţionarea în termen a cererilor depuse de contribuabili.

 

 

Serviciul Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare silită gestionează aproximativ un număr de 25.000 de  dosare execuționale ale contribuabililor persoane fizice și juridice.

 

Relațiile de colaborare

 

În vederea bunei desfașurări a activității în cadrul Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare silită şi în vederea realizării scopului propus de Codul de Procedură Fiscală se impune colaborarea şi cu alte compartimente, servicii, autorităţi publice, instituţii publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi cu serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale.

 

 • Serviciul Buget căruia îi furnizează prognoza veniturilor necesară pentru fundamentarea bugetului local;
 • Serviciul Financiar-Contabil căruia îi transmite lunar balanța de verificare precum și referatele de restituire prin virament a sumelor solicitate de către contribuabil;
 • Trezoreria Satu Mare pentru depunerea încasărilor zilnice;
 • Serviciul Resurse Umane pentru care întocmește lunar foaia colectivă de prezență;
 • SC SWISSMARKA SRL pentru încasarea taxa judiciară de timbru și taxa acte identitate;
 • Consiliul Județean pentru virarea cotelor din sumele încasate pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată peste 12 tone;
 • Instituția Prefectului județul Satu Mare – Serviciul regim premise și înmatriculări auto
 • Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei;
  Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare;
 • Birourile executorilor judecătorești;
   

 

Compartimentul Impunere, Constatare, Control comunică Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare silită

rapoartele de inspecţie fiscală întocmite, la data expirării termenului de plată, în vederea urmăririi şi încasării debitelor constatate în urma efectuării inspecţiei fiscale precum și referatele de modificare a bazei de impozitare, în vederea emiterii unui nou Titlu Executoriu.

De asemenea colaborează cu compartimentul Informatică în vederea întocmirii situațiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele și taxele locale.

 
Politica de Cookie