×
ACTIVITATEA D.I.T.L.
SERVICIUL IMPUNERE, CONSTATARE, CONTROL

ADRESA: P-ţa Romană, Bloc D8 parter
Tel : 0261-768.209, Fax: 0261-770.149

e-mail: ditl@primariasm.ro

Şef serviciu : Crișan Sorin
Contact e-mail: sorin.crisan@primariasm.ro

•    Compartimentul persoane juridice, email : impunere.pj@primariasm.ro
•    Compartimentul persoane fizice , email : impunere.pf@primariasm.ro
•    Compartimentul evidența mijloace de transport, email : auto.ditl@primariasm.ro
 


Atribuţii specifice acestui serviciu

Serviciul Impunere Constatare şi Control care are ca sarcini principale impunerea contribuabililor, verificarea declarațiilor de impozite si taxe precum şi constatarea eventualelor abateri de la legislația fiscală în vederea corectării lor .

Prin activitatea pe care o desfăşoară, realizează aşezarea impozitelor şi taxelor locale, participând astfel la realizarea veniturilor bugetului local, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local.

Prin acţiunile de control, acest serviciu supraveghează asupra modului în care contribuabilii, îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi atrage venituri suplimentare la bugetul local .

O altă activitate specifică Serviciului Impunere Constatare Control este organizarea de acțiuni de verificare a declarațiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în sensul depistării neconcordanțelor existente între declarațiile făcute și situația din teren. Acțiunea se desfășoară pe zone, străzi, în așa fel încât să se poată identifica și materia impozabilă de orice natură (teren, ocupare domeniu public, publicitate) , nedeclarate.

Persoanele juridice sunt verificate, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor in valorile impozabile declarate. În urma verificărilor se stabilesc diferențe între valorile declarate și cele faptice acolo unde este cazul , urmărindu-se și modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate.

Şeful serviciului elaborează lunar programul de inspecţie fiscală, care cuprinde societăţile care vor fi supuse controlului fiscal în luna respectivă, precum și zonele de verificări pe teren la persoanele fizice. Programul de control va fi avizat şi de către conducătorul unităţii. În urma avizării programului de control se întocmesc Avizele de inspecţie fiscală, care se comunica contribuabilului. Următoarea fază o reprezintă emiterea ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt împuterniciţi pentru desfaşurarea inspecţiei fiscale în materie de impozite şi taxe locale.


Serviciu impunere Constatare si Control a gestionat în anul 2020 un număr de 64.761 contribuabili.
Dintre acestea un număr de 59874 sunt persoane fizice, iar 4887 sunt persoane juridice.

Serviciul Impunere Constatare Control întcmește și eliberează certificatele de atestare fiscală solicitate de către contribuabilii din muncipiul Satu Mare, gestionează arhiva proprie cu dosarele fiscale ale contribuabililor din municipiul Satu Mare atât persoane fizice cât și persoane juridice și întocmeşte raportul de specialitate la proiectele de hotărâre a consiliului local, care au impact asupra impozitelor și taxelor locale.

Relaţiile de colaborare

În vederea bunei desfașurări a activității în cadrul compartimentului Impunere, Constatare, Control şi în vederea realizării scopului propus de Codul de Procedură Fiscală se impune colaborarea şi cu alte compartimente, servicii, autorităţi publice, instituţii publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi cu serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale.

• Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană care ne furnizează date privind persoanele care şi-au solicitat eliberarea de autorizaţii de construire. Cu ajutorul datelor furnizate de Serviciul Sistematizări compartimentul nostru poate urmării scoaterea din evidenţele noastre a imobilelor care au fost demolate, luarea în evidenţă a imobilelor nou construite, precum şi impunerea corectă a imobilelor care au suferit modificări în ceea ce priveşte baza de impozitare. 
• Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei
• Tribunalul Satu Mare
• Judecătoria Satu Mare
• Notarii publici
• Birourile executorilor judecătoreşti
• ANAF
• Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Departamentul Naţional Anticorupţie, cărora le furnizăm informaţiile solicitate cu privire la bunurile imobile şi mobile supuse impozitării, existente în baza noastră de date.

În cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale compartimentul Impunere, Constatare, Control colaborează şi cu celelalte compartimente şi servicii, astfel: cu serviciul Evidenta Veniturilor, Urmărire şi Executare Silită cărora le furnizăm rapoartele de inspecţie fiscală întocmite de compartimentul nostru, la data expirării termenului de plată în vederea urmăririi şi încasării debitelor constatate în urma efectuării inspecţiei fiscale; referatele de modificare a bazei de impozitare, în vederea emiterii unui nou Titlu Executoriu; cu compartimentul Informatică, în vederea bunei funcţionări a reţelei informatice şi a implementării oricăror modificări existente în program şi adaptarea acestora la modificările aduse de legislaţie.

 
Politica de Cookie