×
Formulare și acte necesare
Transcrierea actelor de stare civila care au redobândit cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul  art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991

 

La data de 18 ianuarie 2018 în Monitorul Oficial nr. 50 a fost publicată Legea nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea  şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate  ale cetăţenilor români.

În acest sens articolul 41, alineatele (5) şi (5^1) se modifică, iar după alineatul (5^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^2)-(5^4).

Urmare a acestei modificări art. 41 alin. (5) va avea următorul conţinut:

         (5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art. 10 şi din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

    (5^1) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi art.11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

    a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

    b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.

    (5^2) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

    a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;

    b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

    (5^3) Înscrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs şi s-au înregistrat actele sau faptele de stare civilă se află în circumscripţia misiunii diplomatice ori al oficiului consular al României.

    (5^4) În situaţiile prevăzute la alin. (5^1)-(5^3) cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita şi personal.

         În acest context, cetăţenii care se încadrează în situaţiile de mai sus şi doresc transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul de Stare civilă din cadrul D.E.P.S.M. trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

-         cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se poate depune, doar personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Nu se acceptă depunerea cererilor prin procură specială, împuternicire avocaţială etc.

-         începând cu data de 5.02.2018 pentru a nu îngreuna şi mai mult activitatea serviciului de Stare civilă, cererile se pot depune la ghişeul nr. 1, doar în zilele de luni şi miercuri, între orele 9,00-10,00, cu precizarea că nu se pot accepta mai mult de 5 cereri/zi. Până la implementarea unei aplicaţii informatice, depunerea cererilor arătate mai sus, se poate face la ghişeu, fără a se lua în considerare programările telefonice sau efectuate pe alte site-uri etc.

Documentele necesare:

- cererea tip (Anexa 33) privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate depune, doar personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora. Cererea tip poate fi descărcată de aici sau se primeşte la ghişeu).

- declaraţie pe propria răspundere a titularului de act sau a reprezentantului legal (Anexa 35), dată în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de stare civilă. Anexa 35 poate fi descărcată de aici sau se primeşte la ghişeu).

- certificatul de naştere al titularului (original şi trei fotocopii);

- după caz (în funcţie de situaţie):

- certificatul de căsătorie al titularului (original şi trei fotocopii);

- certificatul de deces al soţului (original şi trei fotocopii).

- traducere legalizată a certificatului de naştere al titularului (dacă nu este în limba română), respectiv dacă este cazul se vor prezenta şi traducerile certificatelor de căsătorie şi deces - original şi trei fotocopii. Atenţie!!! Toate traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine, se acceptă doar dacă sunt făcute în România.

- certificatul de redobândire a cetăţeniei române al titularului (original şi trei fotocopii), precum și numărul dosarului de înregistrare depus la Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

- act de identitate (original şi traducere legalizată) şi paşaport valabil (original şi una fotocopie);

-fotocopie după certificatul de naştere al părinţilor şi fotocopie după certificatul de căsătorie sau deces al părinţilor (traducere legalizată a certificatelor dacă nu sunt în limba română);

-fotocopia după actele de identitate al părinţilor sau fotocopie după paşaportul acestora;

- declaraţie autentificată dată de către soţul/soţii cetăţean/cetăţeni români, din care să rezulte regimul matrimonial aplicabil căsătoriei (original şi două fotocopii);

- alte documente - în funcţie de situaţie (documente ce fac dovada schimbului de nume);

- declaraţie autentificată dată de către soţul/soţii cetăţean/cetăţeni români, privind numele de familie al soţilor purtat pe timpul căsătoriei dacă nu rezultă din certificatul de căsătorie (original şi două fotocopii);

- declaraţie privind domiciliul copilului minor în situaţia în care părinţii nu au domicilii identice (Anexa 34) dată în faţa ofiţerului de stare civilă. Anexa 34 poate fi descărcată de aici sau se primeşte la ghişeu).

Dovada calităţii de cetăţean român a solicitantului se face cu certificatul de cetăţenie eliberat în nume propriu respectiv cu certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi în care a fost inclus minorul acestuia. Persoanele ai căror părinţi au dobândit concomitent sau succesiv cetăţenia română în perioada minoratului, însă nu figurează în certificatele de cetăţenie ale părinţilor sau nu le-a fost eliberat certificat de cetăţenie în nume propriu se vor adresa Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Depunerea cererilor de transcriere se face numai personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora. Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani cererea de transcriere poate fi depusă personal sau de către unul dintre părinţi ori, după caz, de reprezentantul lor legal.

Eliberarea certificatelor se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările ulterioare, respectiv certificatele de naştere şi de căsătorie se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Atenţie!!! Toate traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine, se acceptă doar dacă sunt făcute în România.

Documente
Politica de Cookie